Zwroty

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z CERAMMIND bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby CERAMMIND), w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez CERAMMIND, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby CERAMMIND, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby CERAMMIND.
 6. CERAMMIND dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności po potrąceniu kosztów przesyłki, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. CERAMMIND może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru CERAMMIND lub przekazać go osobie upoważnionej przez CERAMMIND niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby CERAMMIND, chyba że CERAMMIND upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej.
 14. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku produktów realizowanych/produkowanych po złożeniu zamówienia przez klienta, tj.:
  • płyty betonowe,
  • płytki drewniane i betonowe,
  • donice betonowe,
  • doniczki, betonowe,
  • inne produkty, które wytwarzane są po złożeniu zamówienie klienta na dany produkt. 

Powyższe kwestie poruszone są szerzej w zakresie obecnego ustawodawstwa (obowiązującego na dzień 01.01.2020 r.) oraz analizowana przez:

 • Home.pl na łamach artykułu: https://blog.home.pl/2015/01/kiedy-nie-moge-odstapic-od-umowy-nowa-ustawa-w-praktyce/#Produkt_na_zamowienie (link aktywny na dzień (01.01.2020 r.)
 • prokonsumencki.pl na łamach artykułu: https://prokonsumencki.pl/ustawa-o-prawach-konsumenta-2/duza-ilosc-kombinacji-produktu-konsument-bedzie-mial-prawa-odstapienia-umowy-omawiamy-korzystne-dla-sprzedawcow-orzeczenie-dotyczace-nowej-ustawy-o-prawach-konsumenta/ (link aktywny na dzień (01.01.2020 r.).