Regulamin sklepu

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.cerammind.com jest:
ATC JACEK GAJDEK z siedzibą w Rzeszowie, ul. Paderewskiego 1d/2, 35-328 Rzeszów (w dalszej części zwana „CERAMMIND”)

NIP: 5170011206, REGON: 382211181
Telefon: (+48) 571243468,
Adres poczty elektronicznej e-mail: jacek@cerammind.com
Rachunek bankowy Alior Bank: 60 2490 0005 0000 4530 0026 9438

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym CERAMMIND Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
Rzeczoznawca – specjalista, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyny jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta z określonych praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do CERAMMIND, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Głównym przedmiotem świadczenia CERAMMIND jest profesjonalna sprzedaż ceramiki, oraz płytek gresowych, które to Towary zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez CERAMMIND stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez CERAMMIND w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
 6. CERAMMIND dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 7. Zdjęcia płytek mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
 8. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów płytek.
 9. Rzeczywiste wymiary płytek ceramicznych mogą różnić się od podanych na stronie.
 10. Sklep nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.
 11. Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie, a także niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej.
 12. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru.
 13. Konsument może porozumieć się z CERAMMIND, za pośrednictwem telefonu (a), poczty elektronicznej e-mail (b) oraz korespondencji bezpośrednio na adres siedziby spółki:
  a) 571 243 468
  b) jacek@cerammind.com
  c) ul. Paderewskiego 1D/2, 35-328 Rzeszów
 14. Konsument, jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z CERAMMIND, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 16. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 4. Koszt dostawy zawsze aktualny podawany jest w podsumowaniu zamówienia na podstawie wielkości oraz wagi sprzedawanych produktów oraz rodzaju przewoźnika i formy płatności.
 5. CERAMMIND honoruje następujące formy płatności:
 • płatność przelewem na rachunek bankowy ATC JACEK GAJDEK (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
 • płatność kartą płatniczą (PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.),
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 (PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 1. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy ATC JACEK GAJDEK”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy ATC JACEK GAJDEK: ING : 98 1050 1562 1000 0097 0895 5670, podając w tytule przelewu: Zapłata za: [NUMER ZAMÓWIENIA]
 2. Terminem płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Faktura za zamówienie przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany przez klienta w zamówieniu adres e-mail (w formacie PDF) – klient potwierdzając regulamin wyraża zgodę na e-fakturę.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia CERAMMIND przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
 2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie podanym na karcie produktu, od dnia złożenia.
 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 5. CERAMMIND jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
 6. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez CERAMMIND wydany.
 7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od CERAMMIND, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, a ponadto ma możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 9. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

WYSYŁKA TOWARU

 1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia jako adres dostawy.
 2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Sprzedaż towarów”.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, CERAMMIND zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru i dokumentację zdjęciową potwierdzającą uszkodzenia (dokumentacja zdjęciowa winna zawierać też zdjęcia opakowań, na których widoczne jest oznaczenie odcienia i kalibracji płytek) oraz niezwłoczne poinformowanie o tym CERAMMIND.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z CERAMMIND bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby CERAMMIND), w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez CERAMMIND, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby CERAMMIND, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby CERAMMIND.
 6. CERAMMIND dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności  po potrąceniu kosztów przesyłki, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. CERAMMIND może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru CERAMMIND lub przekazać go osobie upoważnionej przez CERAMMIND niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby CERAMMIND, chyba że CERAMMIND upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej.
 14. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku produktów realizowanych/produkowanych po złożeniu zamówienia przez klienta, tj.:
  • płyty betonowe,
  • płytki drewniane i betonowe,
  • donice betonowe,
  • doniczki, betonowe,
  • inne produkty, które wytwarzane są po złożeniu zamówienie klienta na dany produkt. 

Powyższe kwestie poruszone są szerzej w zakresie obecnego ustawodawstwa (obowiązującego na dzień 01.01.2020 r.) oraz analizowana przez:

 • Home.pl na łamach artykułu: https://blog.home.pl/2015/01/kiedy-nie-moge-odstapic-od-umowy-nowa-ustawa-w-praktyce/#Produkt_na_zamowienie (link aktywny na dzień (01.01.2020 r.)
 • prokonsumencki.pl na łamach artykułu: https://prokonsumencki.pl/ustawa-o-prawach-konsumenta-2/duza-ilosc-kombinacji-produktu-konsument-bedzie-mial-prawa-odstapienia-umowy-omawiamy-korzystne-dla-sprzedawcow-orzeczenie-dotyczace-nowej-ustawy-o-prawach-konsumenta/ (link aktywny na dzień (01.01.2020 r.).

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. CERAMMIND zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
 3. Zaleca się, aby reklamowany Towar był odpowiednio zapakowany i oznaczony, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 5. CERAMMIND w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
 6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
 7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez CERAMMIND uzupełniony formularz, na adres siedziby CERAMMIND (Paderewskiego 1d/2, 35-328 Rzeszów), przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 8. Jeżeli w wyniku uznania przez CERAMMIND reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, CERAMMIND niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
 9. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, CERAMMIND na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez CERAMMIND, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, CERAMMIND wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, CERAMMIND będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma CERAMMIND, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 11. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
  • do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z CERAMMIND umowy sprzedaży,
  • do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a CERAMMIND (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a CERAMMIND, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: https://bip.erzeszow.pl/pl/266-biuro-ochrony-konsumentow.html) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W obecnym systemie prawnym zasady przetwarzania danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez CERAMMIND?

CERAMMIND zbiera i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za zgodą użytkowników stron internetowych prowadzonych przez ATC JACEK GAJDEK (dalej: CERAMMIND), w tym klientów sklepu internetowego, użytkowników serwisu Newslettera i innych funkcjonalności strony www.cerammind.com, w tym zapisywanych w plikach cookies.
Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą – użytkowników stron i klientów CERAMMIND, którzy dokonali zakupu na stronie sklepu internetowego.
Administratorem powyższych danych osobowych będzie CERAMMIND oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, oraz nasi zaufani partnerzy.

Cele przetwarzania danych osobowych.

CERAMMIND gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach wymaganych prawem oraz innych celach określonych przez CERAMMIND, między innymi aby:

 • optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
 • budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
 • informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie CERAMMIND,
 • dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem administrator danych osobowych (CERAMMIND) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

W CERAMMIND powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez CERAMMIND.

Dane kontaktowe inspektora: iod@cerammind.com

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;
 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 8. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez CERAMMIND?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników stron internetowych i usług prowadzonych przez CERAMMIND, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny CERAMMIND jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się obok treści oświadczenia.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.