Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

informujemy, że korzystanie przez Ciebie z serwisu www.cerammind.com (zwanego dalej „Sklepem”) wymaga przetwarzania twoich danych osobowych. W związku z powyższym w przypadku korzystania przez Ciebie z określonych usług dostępnych w Sklepie, Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Sklepu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Pragniemy wyjaśnić, że przetwarzanie twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania cię o naszej ofercie i dopasowania jej do twoich potrzeb. Prosimy abyś zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, co pozwoli Ci zrozumieć podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania danych.

Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest ATC JACEK GAJDEK z siedzibą w Rzeszowie, ul. Paderewskiego 1d/2, 35-328, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 5170011206 (zwana dalej „CERAMMIND”).
 2. Twoje dane osobowe zbierane są przez CERAMMIND wyłącznie od Ciebie, w szczególności podczas dokonywania zakupów w Sklepie, korzystania z usługi Newslettera, czy też korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies.
 3. W przypadku, gdy dokonując w Sklepie zakupu określonych produktów, zapłaty dokonasz z wykorzystaniem płatności Przelewy24, administratorem Twoich danych w zakresie procesu płatności będzie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (NIP: 779-236-98-87).

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez CERAMMIND?

 1. Zakres Twoich danych, jakie są zbierane i przetwarzane przez CERAMMIND uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług, z których korzystasz oraz wyrażonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W celu dokonania zakupu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  • dane użytkownika/zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres;
  • dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);
 3. W przypadku, gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP.
 4. W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie kierowany.
 5. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Jak długo przetwarzamy twoje dane?

 1. W przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej), dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

CERAMMIND zbiera dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności, aby:

 • optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
 • budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
 • informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie,
 • dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Komu możemy przekazać dane?

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych (CERAMMIND) może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Z uwagi na globalny zasięg marki CERAMMIND, niektóre Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podmiotów wchodzących w skład marki CERAMMIND albo podwykonawców naszych usług.
 3. W przypadku przekazania danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych, przekazanie danych następuje na podstawie zawartej przez Administratora umowy obejmującej Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej zapewniających zachowanie standardów bezpieczeństwa oraz zasad odpowiedzialności za przetwarzanie danych.
 4. Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.

Łącza zewnętrzne.

 1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Sklepu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat.
 2. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Administrator Sklepu nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku, z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.
 4. Na stronie Sklepu udostępnione zostały ponadto linki mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, Pinterest. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Sklepu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami. Na serwer mediów społecznościowych zostanie przekazana informacja o wizycie na stronie Sklepu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych zostaną przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy CERAMMIND posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 •  uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez CERAMMIND?

 1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
 2. Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Sklepu i usług realizowanych przez CERAMMIND, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny CERAMMIND jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
 4. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe uprawnienia użytkownika

 1. W każdej chwili użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez CERAMMIND procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
 2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania ze Sklepu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
 3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
 4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pozostałe informacje

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Sklepie, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.

Inspektor Ochrony Danych

W CERAMMIND powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych przez CERAMMIND.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z powołanym inspektorem kierując wiadomość na adres: iod@cerammind.com